Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií

O centru

Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických stud​ií (dále jen „CBVSS“) je vysokoškolským vzdělávacím, výzkumným a expertním pracovištěm Univerzity obrany zřízeným podle § 22 odst. 1 pís. c) zákona č. 111/1998, Sb., o vysokých školách.

Posláním CBVSS je provádět vzdělávací, tvůrčí a expertní činnost pro potřeby zajišťování obrany státu při respektování potřeb rezortu MO, etických pravidel UO a tvůrčích akademických svobod.
Veškeré činnosti jsou zaměřeny na zkoumání vojenského (ozbrojeného) konfliktu, a to v následujících oblastech:
  • Bezpečnost a obrana. Zkoumání zahrnuje racionalizaci bezpečnostního systému, vývoj bezpečnostního prostředí a dopady na obrannou politiku státu a ozbrojených sil (mezinárodní bezpečnostní architektura a organizace, mezinárodní právo válečné, hrozby a rizika, ohniska napětí, apod.)
  • Plánování obrany státu. Zkoumání dopadů vývoje bezpečnostního prostředí, operačního prostředí a technologií na zajištění obrany státu, způsobu identifikace schopností potřebných pro zajišťování obrany státu v budoucím bezpečnostním a operačním prostředí. 
  • Výstavba a rozvoj ozbrojených sil. Zkoumány jsou zákonitosti výstavby OS, rozvoj schopností ve všech hlavních oblastech (včasná dostupnost sil, velení, řízení, spojení, nasaditelnost, zasaditelnost; udržitelnost, odolnost a ochrana sil, zpravodajská činnost), možnosti ověřování navrhovaných řešení výstavby a rozvoje s využitím modelování a simulace. 
  • Příprava sil a prostředků. Prioritou zkoumání je příprava (výcvik, vzdělávání a výchova) personálu, pořizování vojenského materiálu, technologický vývoj, ekonomika výstavby systému obrany státu a rozvoje OS. 
  • Použití ozbrojených sil. Zkoumání je zaměřeno na trendy vývoje vojenské strategie a operačního umění, vývoj a dopady operačního prostředí na použití a rozvoj schopností OS, generické scénáře možného použití OS.
CBVSS je vzdělávací institucí pro přípravu příslušníků ozbrojených sil (OS) a zaměstnanců státních orgánů a územních a samosprávných celků, které se podílejí na zajišťování obrany státu. Dále se podílí na vzdělávání studentů UO v akreditovaných studijních programech. 
 
CBVSS realizuje vzdělávací činnost v oblastech bezpečnostních a vojensko-strategických studiíplánování a řízení obrany státu, vojenského umění a strategického leadershipu. Poskytuje vzdělání potřebné pro práci v řídících pozicích, především na vojensko-politické úrovni, strategické a operační vojenské úrovni a pro práci v mezinárodních bezpečnostních a obranných institucích. Vzdělávací aktivity realizuje především  v kariérových kurzech (Kurz pro vyšší důstojníky a v Kurz generálního štábu) a v odborných kurzech (Kurz strategického řízení, Kurz plánování operací na strategické úrovni, Kurz plánování na strategické úrovni řízení a připravovaný Kurz národní obrany). 
 
Tvůrčí a expertní činnost je zaměřena na přípravu podkladů a doporučení pro podporu rozhodování na strategické úrovni. Ke sdílení a výměně informací a výsledků tvůrčí a expertní činnosti Centrum každoročně organizuje mezinárodní konferenci „Defence and Strategy“ a řadu odborných workshopů a seminářů. Dále organizuje panelové diskuze k aktuálním otázkám z oblasti bezpečnostních a vojensko-strategických studií.
 
Pro dosažení stanovených cílů uplatňuje CBVSS kritéria vnitřního i vnějšího hodnocení kvality jako, předpokladu nepřetržitého zvyšování výkonnosti a prosazuje metody týmové práce a zásady projektového řízení.