Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií

POS – Místo a úloha MO a GŠ AČR v procesu plánování obrany státu za krizových stavů

Název projektu a zodpovědná osoba

POS – Místo a úloha MO a GŠ AČR v procesu plánování obrany státu za krizových stavů

Ing. Zdeněk PETRÁŠ

 

Cíle projektu

Cílem je vypracování ucelené analýzy postavení a úkolů GŠ AČR v procesu zajišťování obrany České republiky proti vnějšímu napadení. Tato analýza bude následně využita při řešení systémových opatření v oblasti výstavby systému velení a řízení AČR na strategické úrovni, případně z dlouhodobého hlediska projednání postavení GŠ AČR v rámci MO.

 

Fáze řešení projektu

rok 2022

  • Zpracování analýzy procesu plánování obrany ČR, jeho legislativního vymezení a místa a úlohy MO a GŠ AČR za krizových stavů.
  • Identifikace kritických a významných atributů procesu plánování obrany ČR. Identifikace klíčových působností MO a GŠ AČR při plánování obrany ČR za krizových stavů.
  • Zahájení tvorby variant místa a úlohy MO a GŠ AČR v procesu plánování obrany ČR za krizových stavů.

rok 2023

  • Rozpracování místa a úlohy MO a GŠ AČR v procesu plánování obrany ČR za krizových stavů ve třech variantách.
  • Provedení evaluace a komparace jednotlivých variant ve vztahu k významným atributům procesu plánování obrany ČR a ve vztahu ke klíčovým působnostem MO a GŠ AČR za krizových stavů.
  • Identifikace a definování výhod, nevýhod, příležitostí a hrozeb jednotlivých variant se zaměřením na hledisko zdrojové náročnosti a rozsahu změn.

rok 2024

  • Identifikování potřeb na změnu legislativy ČR na základě výsledků analýz místa a úlohy MO a GŠ AČR v procesu plánování obrany ČR za krizových stavů v jednotlivých variantách.
  • Zpracování komplexní syntézy zjištění a poznatků provedeného výzkumu a vypracování souhrnného závěru.

 

Předpokládaný přínos pro společnost

– analytická podpora v procesu řešení budoucí úlohy a úkolů GŠ AČR při zajišťování obrany ČR a zajištění velení a řízení AČR;

– analytická podpora při zpracování Koncepce výstavby AČR a Koncepce SVŘ AČR, případně v rámci úpravy branné legislativy ČR.