Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií

Výuka

Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií (dále jen „CBVSS“) uskutečňuje vzdělávací činnost zejména v oborech bezpečnostních studií, vojensko-strategických studií a strategického řízení obrany včetně strategického leadershipu. Garantuje bezpečnostní předměty v akreditovaných i neakreditovaných studijních programech Univerzity obrany. 

 • All Photos
 • Blog
 • Box
 • Icon
 • Images
 • Logo
 • Slider
 • Wallpaper
  •   Back
  • Tematické
  • Publikace
  • HP
IMG_7867
IMG_0855

CBVSS je garantem vojenských kariérových kurzů, které jsou určeny k rozšíření vzdělání ke splnění základních kvalifikačních požadavků k výkonu služby v hodnostních sborech vyšších důstojníků a generálů. Kurzy jsou předepsány jako nezbytná podmínka pro služební postup v působnosti rezortu  Ministerstva obrany a Ozbrojených sil České republiky. Jejich cílem je poskytnout rozšířené všeobecné vzdělání střednímu a vrcholovému managementu v rámci resortu MO i mimo něj. Dále garantuje předměty bezpečnostních studií v akreditovaných studijních programech Univerzity obrany.

Studium v programech CŽV může být uskutečňováno prezenční, distanční nebo kombinovanou formou a to zejména jako:

 1. kariérové kurzy;
 2. odborné kurzy.

Účastníci programů CŽV z rezortu MO jsou do kurzu vysíláni výnosem ve věcech personálních nebo personálním rozkazem. Po dobu trvání kurzu zůstávají příslušníky svého vojenského útvaru (vojenského zařízení). Mimorezortním účastníkům kurzů (včetně zahraničních) je studium v kurzech nabízeno prostřednictvím Sekce státního tajemníka MO. 

Účastníky programů CŽV mohou být jak občané České republiky, tak na základě mezinárodních smluv i cizí státní příslušníci.

Studium v kariérových kurzech a v odborných kurzech je organizováno v souladu s Řádem celoživotního vzdělávání Univerzity obrany a je popsáno v dokumentu „Průběh studia v programech celoživotního vzdělávání“.​

CBVSS v rámci vzdělávání zajišťuje:

      – kurz pro vyšší důstojníky (KVD);

      – kurz generálního štábu (KGŠ);

      – kurz strategického řízení obrany (KSŘO);

      – odborný kurz plánování operací (OKPO);

      – kurz plánování na strategické úrovni řízení (KPSÚŘ).