Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií

Kurz pro vyšší důstojníky

Určení programu

Program celoživotního vzdělávání (dále také jen „kurz“ nebo „program“) je určen pro důstojníky v hodnosti kapitána, majících předpoklady pro výkon velitelských a štábních funkcí na služebních místech pro vyšší důstojníky (kód vzdělání 06 podle číselníku kvalifikačních požadavků). Kurz je společný pro všechny odbornosti. Objednatelem programu je Česká republika – Ministerstvo obrany (Sekce státního tajemníka).

Připravit​ důstojníka na výkon:

  • velitelských funkcí na stupni prapor, oddíl, letka,
  • řídících funkcí na úrovni vedoucí oddělení na stupních brigáda, pluk, křídlo, komponent sil, agentura, Generální štáb,
  • štábních funkcí na stupni komponent sil, agentura, Generální štáb,
  • štábních funkcí v národních zastoupeních a v mezinárodních štábech NATO/EU/OBSE/OSN.

Cíl studijníh​o programu

Připravit důstojníka – manažera na střední úrovni řízení – rozvojem jeho tvůrčího myšlení, analytických schopností a dovedností, včetně schopností rozhodovat a orientovat se v současném společensko-politickém, vojensko-ekonomickém a vojenském dění v národním a mezinárodním prostředí.

Účastníkům kurzu doplnit znalosti a rozšířit jejich dovednosti v oblasti teorie řízení, přípravy a zajištění bezpečnosti a obrany státu a rozvinout jejich schopnost koncepčně navrhovat, implementovat a řídit dílčí procesy výstavby a rozvoje OS.

Důraz je položen na rozvoj kompetencí, nezbytných pro úspěšné velení jednotkám a útvarům, řízení štábů a prvků štábů, schopnost koncepčně navrhovat, implementovat a řídit štábní procesy a dílčí procesy výstavby a rozvoje OS ČR.

Vstupní podmínky

Do kurzu mohou být vysláni důstojníci s ukončeným vysokoškolským vzděláním v magisterském studijním programu v hodnosti kapitána se znalostí anglického jazyka na úrovni minimálně STANAG 2,2,2,2, kteří jsou oprávněni seznamovat se s utajovanými informacemi charakteru minimálně „VYHRAZENÉ“. Důstojníci musí být absolventy kurzu pro nižší důstojníky nebo jeho zahraničního ekvivalentu.

Studia se mohou účastnit i příslušníci ozbrojených sil jiných států na základě podmínek a předpokladů, vymezených smlouvami mezi Ministerstvem obrany ČR a ministerstvy obrany daného státu.

Podrobný popis kurzu je uveden v studijní dokumentaci​​ pro jednotlivé typy kurzů, která je publikovaná na intranetu rezortu MO v prostředí štábního informačního systému.