Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií

Kurz plánování na strategické úrovni řízení

Kurz plánování na strategické úrovni řízení je určen  zejména pro zaměstnance rezortu MO, kteří se na strategické úrovni  řízení podílejí na zpracování dokumentů v procesu plánování činnosti a rozvoje rezortu MO a zabezpečují oblast plánování a rozpočtování v působnosti manažérů cílů. Vhodným účastníkem je zaměstnanec, který již byl zapojen do procesu plánování, a to pokud možno celý jeden plánovací cyklus.

 Cíl kurzu:

 Cílem kurzu je objasnit teoretické a praktické přístupy k procesu plánování na strategické úrovni řízení rezortu MO, vysvětlit vazby a procesy nabývání majetku, rozpočtování, seznámit se strategickými a plánovacími dokumenty rezortu MO a implementaci jejich obsahu do aktuálního procesu plánování, vyhodnotit zkušenosti získané v procesu plánování v uplynulém období a rozvíjet institucionální znalost a spolupráci napříč spektrem všech subjektů, které jsou do tohoto procesu na strategické úrovni řízení zapojeni.

 Účastníci kurzu získají jeho absolvováním potřebné penzum znalostí v oblasti plánování na strategické úrovni řízení rezortu MO. Seznámí se s obsahem platných strategických dokumentů, které vytvářejí zadání pro zpracování návazných plánovacích dokumentů. Budou seznámeni v nezbytném rozsahu s obsahem platné právní úpravy, vnitřními předpisy a metodikami, které vymezují proces plánování, rozpočtování a nabývání majetku a získají základní znalosti, týkající se SW nástrojů, používaných v procesech plánování. Vytvoření prostoru pro sdílení zkušeností a přístupů mezi účastníky kurzu (networking, horizontální komunikace a hledání principů nejlepší praxe.