Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií

OZKON - DZRO "Ozbrojený konflikt"

Dlouhodobý záměr rozvoje organizace (dále jen „DZRO“) je nástroj institucionální podpory vědecké tvůrčí a expertní činnosti akademických pracovníků, rozvoje tvůrčího a expertního potenciálu organizace.

DZRO „Ozbrojený konflikt“ (OZKON)      2022 – 2025:

   Cíle DZRO reagují na dynamiku změn strategického prostředí v posledních letech (rostoucí soupeření mezi globálními mocnostmi, vysoká míra nestability v krizových regionech, dynamika technologického vývoje, změny v charakteru vedení ozbrojených konfliktů včetně nárůstu významu kybernetického a vesmírného prostoru). Tyto změny vyvolávající potřebu neustálého přizpůsobování systému obrany státu a OS novým výzvám a příležitostem. 

    Cílem DZRO OZKON je zkoumání:

 • vývojových tendencí politických, ekonomických, sociálních, technologických, právních, environmentálních a vojenských aspektů strategického prostředí s implikacemi pro zajištění obrany ČR a metody pro jejich analýzu a predikci.
 • přístupů ke strategickému řízení obrany, teorie a praxe strategického řízení, plánování obrany státu, výstavby sil a plánování schopností. Přístupy k formulování účinné obranné strategie státu, výstavbě komplexního systému obrany a rozvoj schopností OS v kontextu výstavby Armády 4.0 (zvládnutá informace, umělá inteligence a robotizace).
 • teorie a praxe vojenské strategie a operačního umění v prostředí vysoké dynamiky změn v charakteru ozbrojených konfliktů (umělá inteligence, robotické a autonomní systémy, kognitivní válčení, informační technologie, nové operační domény cyber a space).
 • tvorby zásad a záměrů přípravy a použití OS ve všech doménách a celém spektru jejich předpokládaného použití.
 • přístupů k racionalizaci rozhodovacího procesu velitele na strategické a operační úrovni velení a řízení (optimalizace systému velení a řízení, zasíťované bojiště, porozumění situaci a dopadům rozhodování s využitím velkých dat a umělé inteligence, právní a etické aspekty rozhodování).
 • tvorby požadavků na vojenský personál, přístupy k rozvoji kompetencí při vedení lidí (leadership) a nové možnosti pro efektivní zajištění přípravy personálu.
 • možností ověřování strategických rozhodnutí v otázkách zajišťování obrany státu s využitím nástrojů modelování, simulace a válečné hry.

 

DZRO „Strategické alternativy výstavby a rozvoje ozbrojených sil ČR“ (STRATAL)      2016 – 2021:

     Cílem DZRO STRAZAL bylo s využitím vědeckých metod a přístupů osvědčených praxí přispět k objektivizaci procesu výstavby a použití AČR v podmínkách dynamických změn prostředí, rostoucí míry nejistoty a omezených zdrojových možností. Rozpracování teorie strategického plánování do uceleného souboru metodik využitelných v procesu plánování schopností s aplikací tzv. funkčních oblastí (DOTMLPFI) v podmínkách Ministerstva obrany ČR a jejich ověření. Vytvoření systému řízení znalostí pro potřeby bezpečnostních a vojenskostrategických studií a vzdělávání odborníků v oblasti obrany státu.

     V rámci DZRO STRATAL:

 • byla rozpracována teorie strategického plánování a vytvořen ucelený soubor metodik a analytických nástrojů využitelných v procesu plánování podle schopností s aplikací tzv. funkčních oblastí (DOTMLPFI) v podmínkách Ministerstva obrany ČR a jejich ověření. 
 • byly zpracovávány pravidelné (roční) analýzy bezpečnostního a operačního  prostředí a vlivu technologií na vojenství a jejich dopadů na formulování obranné politiky státu a výstavbu a použití AČR.
 • proběhlo rozpracování možných scénářů a operačních koncepcí možného použití AČR s důrazem na obranu území ČR v kontextu kolektivní obrany a k účinnějšímu využití schopností AČR v rámci systému krizového řízení ČR.
 • byly stanoveny zásady pro formulování alternativních strategií výstavby AČR a jejich ověřování s využitím nástrojů modelování a simulace.
 • byla vytvořena aktualizovaná vědecko-informační základny pro potřeby obranných a vojensko-strategických studií, kariérového vzdělávání důstojníků a strategického řízení v oblasti obrany a byla vybudována Laboratoř strategického leadershipu.