Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií

Kurz strategického řízení obrany

Určení programu

Program celoživotního vzdělávání (dále také jen „kurz“ nebo „program“) je určen pro

průběžné vzdělávání státních zaměstnanců a zaměstnanců v pracovním poměru v souladu se služebním předpisem náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 9/2015. Objednatelem programu je Česká republika – Ministerstvo obrany (Sekce státního tajemníka).

Připravit zaměstnance na výkon:

  • ministerský rada, (vedoucí skupiny, pracoviště)
  • vrchní ministerský rada, (vedoucí oddělení, ředitel odboru)
  • náměstek pro řízení sekce a jeho zástupci.

Cíl studijního programu

Rozšířit u účastníků kurzu znalosti a dovednosti v oblasti strategického řízení obrany se zaměřením na jeho systémové a procesní nastavení. Posílit kompetence, nezbytné pro provádění strategické analýzy vnějšího prostředí a hodnocení vnitřních charakteristik systému obrany státu, formulování cílového směřování systému obrany státu a jeho jednotlivých prvků. 

Posílit kompetence ve zpracovávání strategických dokumentů v oblasti zajišťování obrany státu, ve strategickém plánování obrany státu, ve zvládání zásad a postupů krizového řízení, v uplatňování strategického řízení a leadershipu a strategickém řízení obranných zdrojů. 

Prakticky ověřit schopnost využití získaných poznatků při zpracování písemných prací (případové studie). Prohloubit schopnosti řídit činnosti krizového řízení na strategické úrovni řízení a zpracování strategického dokumentu v oblasti zajišťování obrany státu. Vytvořit prostor pro sdílení zkušeností a přístupů mezi účastníky kurzu.

Vstupní podmínky

Zaměstnanec je ve služebním poměru podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), nebo zaměstnanec v pracovním poměru dle § 178 zákona o státní službě. Vyslaní zaměstnanci jsou zařazeni nebo jmenováni na služební místa u organizačních útvarů Ministerstva obrany, případně jiných služebních úřadů, která jsou spojená s plněním služebních úkolů v oblasti zajišťování obrany státu na strategické úrovni řízení.

Podrobný popis kurzu je uveden ve studijní dokumentaci kurzu, která je publikována na intranetu rezortu MO v prostředí štábního informačního systému.