Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií

Kurz Generálního štábu

Určení programu

Program celoživotního vzdělávání (dále také jen „kurz“ nebo „program“) je určen pro vyšší důstojníky v hodnosti podplukovníka, majících předpoklady pro zastávání velitelských a řídících funkcí s požadovaným nejvyšším vojenským vzděláním poskytovaným na národní úrovni (kód vzdělání 07 podle číselníku kvalifikačních požadavků). Kurz je společný pro všechny odbornosti. Objednatelem programu je Česká republika – Ministerstvo obrany (Sekce státního tajemníka).

Připravit dů​stojníka na výkon:

  • velitelských funkcí na stupni brigáda, pluk, křídlo,
  • řídících funkcí na stupních komponent sil, agentura, Generální štáb,
  • řídících a štábních funkcí v národních zastoupeních a v mezinárodních štábech NATO/EU/OBSE/OSN.

Cíl studijníh​o programu

Připravit důstojníka – manažera na vyšší a vrcholové úrovni řízení – se všeobecným rozhledem, Připravit důstojníka – manažera na strategické úrovni řízení – se všeobecným rozhledem, kritickým a tvůrčím myšlením, analytickými schopnostmi a dovednostmi, včetně schopnosti rozhodovat a orientovat se v současném společensko-politickém a vojenském dění v národním i mezinárodním prostředí.

Účastníkům kurzu doplnit znalosti a rozšířit jejich dovednosti v oblasti strategického řízení, přípravy a zajištění bezpečnosti a obrany státu a schopnost koncepčně navrhovat, implementovat a řídit proces výstavby a rozvoje ozbrojených sil.

Důraz je položen na rozvoj kompetencí, nezbytných k úspěšnému velení a řízení vojenským organizačním celkům při řešení otázek bezpečnosti a obrany státu jako celku.

Vstupní po​dmínky

Do kurzu mohou být vysláni důstojníci s ukončeným vysokoškolským vzděláním v magisterském studijním programu v hodnosti podplukovníka se znalostí anglického jazyka na úrovni minimálně STANAG 3,3,3,3, kteří jsou oprávněni seznamovat se s utajovanými informacemi charakteru minimálně „TAJNÉ“ (NATO). Důstojníci musí být absolventy kurzu pro vyšší důstojníky nebo jeho zahraničního ekvivalentu.

Studia se mohou účastnit i příslušníci ozbrojených sil jiných států na základě podmínek a předpokladů, vymezených smlouvami mezi Ministerstvem obrany ČR a ministerstvy obrany daného státu. 

Podrobný popis je uveden v studijní dokumentaci​​ jednotlivých kurzů, která je uvedena na intranetových stránkách rezortu MO v prostředí štábního informačního systému.