Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií

DZRO - Návrh dlouhodobého záměru pro rozvoj organizace (DZRO)

Název projektu a zodpovědná osoba

DZRO – Návrh dlouhodobého záměru pro rozvoj organizace (DZRO)
doc. Ing. Josef Procházka, Ph.D.

Cíle projektu

  1. Rozvoj schopností strategické analýzy a predikce vývoje strategického prostředí a ozbrojených konfliktů

Rozvíjeny jsou analytické a prognostické schopnosti ve prospěch kvalitativního a kvantitativního hodnocení vývoje strategického a operačního prostředí ve střednědobém až dlouhodobém horizontu a identifikaci dopadů na adaptaci obranné politiky, výstavbu systému obrany státu a rozvoj schopností ozbrojených sil.

  1. Utváření a experimentální ověřování simulačních modelů pro podporu strategického rozhodování

Navrhovány, implementovány a experimentálně ověřovány budou simulační modely pro podporu strategického rozhodování v rámci strategického řízení obrany. Prioritní bude aplikace těchto modelů v procesu plánování schopností s využitím metod analytické válečné hry v kombinaci s metodami modelování a simulace.

 

Fáze řešení projektu

1.

Blízký cíl 2022

Vypracován je soubor kritérií pro kvantitativní model hodnocení strategického a operačního prostředí. Identifikovány a popsány jsou kvantitativní výzkumné metody vhodné pro strategickou analýzu prostředí a analýzu ozbrojených konfliktů. Aktualizovány jsou strategické analýzy hodnocení strategického a operačního prostředí s implikacemi pro zajišťování obrany státu.

Výhled 2023 +

V oblasti strategické analýzy prostředí. Vytvořen je metodologický rámec pro využití kvantitativních a kvalitativních vědeckých metod pro potřeby analýzy a predikce strategického a operačního prostředí s využitím velkých dat. Utvářeny jsou představy o alternativní budoucnosti s důsledky pro zajišťování obrany státu v měnícím se strategickém kontextu. Poznatky jsou využívány k formulování alternativních strategií zajišťování obrany státu.

V oblasti analýzy ozbrojených konfliktů. Vytvořen je metodologický rámec pro analýzu a predikci ozbrojených konfliktů využívající statistické metody, regresní analýzu, teorii her. Poznatky budou využity především k predikci změny charakteru ozbrojeného konfliktu, jeho vzniku a možností jeho přecházení a řešení. Formulovány jsou teoretické koncepty použití OS v multidimenzionálních operacích a doktrinální zásady s možností jejich experimentálního ověření s využitím pokročilých nástrojů (konstruktivní) simulace.

Indikátory plnění cíle: Počet výsledků v impaktovaných časopisech Jimp – nenulový a neklesající počet.

 

2.

Blízký cíl 2022:

S využitím teorie modelování synergického efektu je navržen model plánování aplikovaný na vojenské a nevojenské schopnosti. Je rozpracován obecný model dílčích schopností a vazeb mezi nimi. Je vytvořena soustava hodnotících kritérií pro výstup z analytické válečné hry (soubor schopností v čase). Vytvořeny a ověřeny jsou modely generování ztrát, model komunikace a rozhodovacího procesu a konceptuální modely činnosti silk a prostředků zdravotnického zabezpečení úrovně Role 2. 

Výhled 2023+:

Je vytvořen model pro hodnocení výstupů analytické válečné hry postihující synergický efekt. Vytvořen je algoritmus pro řešení problému optimalizace výstavby schopností pro potřeby zajišťování obrany státu postavených na základních procesních modelech plánování využívající pokročilé metody modelování a simulace. Je vytvořena ucelená metodologie vedoucí k nalezení optimální „konfiguračně-investiční“ strategie (podoba neboli konfigurace ozbrojených sil v jednotlivých letech) výstavby ozbrojených sil, maximalizující operační efektivnost v rámci zdrojové flexibility finančního rámce rezortu obrany, která je postavena na algoritmech pokročilé (konstruktivní) simulace ve vztahu k možným plánovacím situacím použití OS.

Postupně jsou upřesňovány a ověřovány modely generování ztrát a jednotlivých na sebe navazujících modulů řetězce zdravotní péče. Aplikovány jsou metody multiagentního a procesního (DEVS) modelování. Vícekriteriální optimalizace celého řetězce zohlední stochastický charakter modelovaných dějů. V rozhodovacích úlohách jsou zkoumány možnosti aplikace umělé inteligence. V dílčích transportních úlohách bude zkoumáno možné nasazení autonomních prostředků.    

Indikátory plnění cíle: Počet výsledků v impaktovaných časopisech Jimp – nenulový a neklesající počet.

Předpokládaný přínos pro společnost

K dispozici jsou nástroje pro analýzu a predikci vývoje strategického prostředí a ozbrojených konfliktů a identifikaci jejich dopadů na obrannou politiku, výstavbu systému obrany státu a rozvoj schopností ozbrojených sil.   

Rozvíjena je teorie synergického efektu a její aplikace na oblast vojenských i nevojenských schopností. Vytvořeny jsou algoritmy pro řešení problému optimalizace výstavby schopností AČR implementující pokročilé přístupy a nástroje z oblasti modelování, simulace a operačního výzkumu postavených na základních procesních modelech plánování schopností.

V aplikační rovině je rozšířen a doplněn model pro provedení válečné hry a expertní systém hodnocení výstupů válečné hry s využitím metod modelování a simulace (systémová dynamika a multiagentní modelování).