Právě si prohlížíte Organizační změna Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií

Organizační změna Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií

 • Autor příspěvku
 • Příspěvek byl publikován9. 7. 2024
 • Rubriky příspěvkuCBVSS

Od 1. července 2024 je CBVSS nově reorganizováno do tří oddělení. Tato organizační změna má sloužit k zefektivnění činností a racionálnímu rozdělení odpovědností všech zaměstnanců CBVSS.

Působnost a organizační strukturu Centra uvádíme níže.

 1. Předmětem činnosti Centra je zejména vzdělávací a tvůrčí činnost v oblastech souvisejících se zajišťováním obrany České republiky.
 2. Centrum v souladu se strategickými dokumenty univerzity a Centra:
  a) odpovídá za organizaci, přípravu, provedení a vyhodnocení programů celoživotního vzdělávání na univerzitě v oblasti kariérové přípravy pro dosažení kvalifikačních požadavků stanovených vnitřními předpisy MO pro kategorii vyšších důstojníků,
  b) poskytuje vzdělání potřebné pro práci v řídicích pozicích především na politicko-vojenské úrovni, strategické a operační vojenské úrovni a pro práci v mezinárodních bezpečnostních a obranných institucích,
  c) provádí expertní činnost v oblasti obrany státu, vytváří vědecké poznatky analytického a prognostického charakteru a připravuje podklady a doporučení zejména pro potřebu strategické úrovně řízení obrany,
  d) organizuje odbornou přípravu příslušníků rezortu MO a zaměstnanců státních orgánů a územních samosprávných celků případně dalších subjektů podílejících se na zajišťování obrany státu,
  e) podílí se na přípravě studentů univerzity v akreditovaných studijních programech,
  f) uskutečňuje vzdělávací a tvůrčí činnost zejména v oborech bezpečnostních a obranných studií, vojenského umění, strategického řízení obrany a leadershipu,
  g) rozvíjí a šíří poznání v oblastech souvisejících se zákonitostmi ozbrojeného konfliktu a zajišťováním obrany České republiky,
  h) rozvíjí a šíří poznání v oblasti vzdělávání dospělých a podílí se na rozvíjení systému celoživotního vzdělávání v rezortu MO,
  i) organizuje tematické vzdělávací aktivity, konference a workshopy v oblasti své působnosti,
  j) provádí konzultační, expertní, vydavatelskou a popularizační činnost, realizuje mezinárodní spolupráci s institucemi obdobného zaměření, zapojuje se do aliančních či mezinárodních projektů v oblasti své působnosti.