Právě si prohlížíte Ukončení Kurzu strategického řízení obrany

Ukončení Kurzu strategického řízení obrany

  • Autor příspěvku
  • Příspěvek byl publikován4. 7. 2024
  • Rubriky příspěvkuCBVSS

Dne 28. června 2024 byl úspěšně ukončen další ročník Kurzu strategického řízení obrany, který je organizován Centrem bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany od roku 2018. Stabilní, kvalitativně rostoucí kurz je atraktivní jak pro jeho účastníky, tak i pro vysílající organizační složky státu. Svým zaměřením, vyučovanou tématikou a organizací výuky zaměřenou na celospolečenský přístup k zajišťování obrany státu kurz dosahuje mezirezortní úrovně. Stávající zaměření kurzu je vysoce aktuální a má potenciál dlouhodobě rezonovat celou českou společností. Absolventi letošního kurzu ve svých skupinových pracích, zpracovaných v průběhu studia, prokázali strategické, kreativní myšlení a nadhled, což se promítnulo do zpracovaných výstupů, které budou využity jako podněty při zpracování strategických dokumentů, jakými jsou například Dlouhodobý výhled pro obranu nebo Obranná strategie České republiky.

Letošní již pátý kurz absolvovalo 10 účastníků, kteří reprezentovali nejen rezort Ministerstva obrany (ReMO), ale i Správu státních hmotných rezerv (SSHR), Ministerstvo financí (MF), Státní ústav jaderné bezpečnosti (SÚJB) a Národní úřad kybernetické bezpečnosti (NÚKIB). O zařazení svých zaměstnanců do kurzu projevilo zájem i Ministerstvo vnitra.

Studium kurzu, který je určen především pro zaměstnance složek státní správy, kteří jsou ve služebním poměru podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, probíhalo prezenční formou a garantem kurzu byl Ing. Josef Melichar, Ph.D.